POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych. W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Administratorem strony mastermediafood.com jest Mastermedia sp. z o.o. (dawniej: Mastermedia Cioczek i Wójciak sp. j.) ul.  Gęsia  3, 20-719 Lublin, Polska; NIP: PL 7120155884; REGON: 430299173; Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0001079996; Wysokość kapitału zakładowego – 2.400.000,00 zł, wpłacony w całości.

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Mastermedia sp. z o.o. (dawniej: Mastermedia Cioczek i Wójciak sp. j.) ul.  Gęsia  3, 20-719 Lublin, Polska; NIP: PL 7120155884; REGON: 430299173; Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0001079996; Wysokość kapitału zakładowego – 2.400.000,00 zł, wpłacony w całości, dalej „MASTERMEDIA”. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
poczty elektronicznej: data@mastermediafood.com

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

CelDane osobowe
Podstawa prawna przetwarzaniaCzas przechowywania danych
podjęcie działań na żądanie użytkownika określone w formularzu kontaktowymimię i nazwisko, adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z MASTERMEDIA w sprawach prowadzonej działalności gospodarczejdo czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu
marketing własnych produktów i usługimię i nazwisko, adres 
e-mailart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesudo czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymiimię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczejart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymido upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowychimię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczejArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowychdo momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 • Mastermedia może udostępniać Twoje dane osobowe:
 • podmiotom z grupy, do której należy Mastermedia, tj. Mastermedia UK Ltd, Mastermedia GmbH, Mastermedia B.V. oraz Mastermedia (IE) Limited,
 • firmom świadczącym usługi prawne, windykacyjne i księgowe,
 • firmom świadczącym usługi marketingowe
 • organom państwowym oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas
usług na Twoją rzecz.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Co do zasady nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie
stosujemy profilowania. Wyjątek stanowi skorzystanie przez Ciebie z formularza kontaktowego.
W związku ze współpracą z dostawcą usług marketingowych, które automatyzują analizę ruchu
klientów na stronie, dostarczanie treści marketingowych, personalizację przedstawianych ofert czy
obsługę e-mail marketingu (poprzez wysyłkę newsletterów) Twoje dane mogą być przedmiotem
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celu przedstawienia Ci spersonalizowanych
ofert i treści. Możesz w każdym czasie zgłosić sprzeciw względem profilowania.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji
międzynarodowej?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej. Natomiast mogą być
przekazywane do partnerów świadczących dla nas usługi marketingowe takich jak Google Ads,
SALESmanago, Google Analitycs czy Pixel Facebook w związku ze świadczeniem przez te podmioty
usług marketingowych.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w
każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach
podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby możemy wydłużyć
termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę
żądań. W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o
przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do IOD, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
data@mastermediafood.com

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: data@mastermediafood.com

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: data@mastermediafood.com

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie
na adres: data@mastermediafood.com

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje
żądanie na adres: data@mastermediafood.com

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 17 RODO)

Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to masz prawo w
każdym momencie do jej wycofania. Zgodnie z Twoim żądaniem zaprzestaniemy przetwarzania
Twoich danych osobowych chyba, że na podstawie obowiązującego prawa jesteśmy zobowiązani do
ich przetwarzania w określonym w prawie celu.

Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś żądanie na adres:
data@mastermediafood.com

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych
osobowych. Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby
dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W
miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie. Możesz
również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile
jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś
swoje żądanie na adres: data@mastermediafood.com

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych
osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

II. POLITYKA COOKIES

 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej
  zgody w tym zakresie.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony
  Internetowej i przeznaczone są do korzystania ze strony.
 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem
  zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Strony Internetowej.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  ● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
  optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
  rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
  dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  ● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  ● utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
  na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  ● dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym
  preferencjom
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
  uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
  ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
  którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Szczegółowe informacje o plikach cookies, w tym czasu ich przechowywania w ramach
  Serwisu są zawarte w ustawieniach plików cookies.
  W każdej chwili możesz zmienić ustawienia
  plików cookie w Twojej przeglądarce, w tym usunąć ciasteczka oraz zablokować możliwość ich
  ponownej instalacji.

  W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na
  instalacje plików cookies może się różnić. Poniżej znajdziesz linki do przykładowych instrukcji.

  ● Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)

  ● Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)

  ● Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)

  ● Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)

  ● Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)

  ● Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)
 8. Narzędzia analityczne i marketingowe stosujące pliki cookies, które wykorzystujemy:
  a) Google Analytics – mierzenie ruchu użytkownika na stronach.
  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i warunków użytkowania znajdują się pod linkiem:
  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

  b) Google Ads – Google zbierając na swoich serwerach dane z plików cookies umożliwia techniczne
  wyświetlanie spersonalizowanych treści marketingowych na innych odwiedzanych przez użytkownika stronach i/lub w przeglądarce. Narzędzie umożliwia także pomiar efektywności i wydajności stosowanych reklam.

  Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób Google używa plików cookies do wyświetlania reklam i jak zarządzać swoimi ustawieniami, dostępne są pod adresem:
  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

  Polityka prywatności partnera: https://policies.google.com/privacy

  d) Google Tag Manager – w ramach Google Anatylics oraz Google Ads stosowane jest narzędzie
  Google Tag Manager. Jego celem jest zarządzanie kampaniami reklamowymi oraz mierzenie ich
  skuteczności.

  e) Pixel Facebook – wykorzystywany tzw. „piksel konwersji Facebook” pozwala na ocenę
  skuteczności reklam oraz zarzadzanie kampaniami marketingowymi na portalach Facebook i
  Instagram. na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszym serwisie.
  Dane z piksela służą m.in. do: analizy działań podejmowanych przez użytkowników na Serwisie.

  Przetwarzanie danych przez Facebooka w ramach tego narzędzia, jest częścią polityki wykorzystania danych na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

  Szczegółowe informacje na temat działania pixela Facebooka znajdują się pod adresem:
  https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

  W każdej chwili możliwe jest sprzeciwienie się przechwytywaniu danych przez Facebook Pixel i ich
  wykorzystywaniu do emisji reklam na serwisach społecznościowych. Określenie rodzaju reklam jakie wyświetlane są na serwisach społecznościowych możliwe jest poprzez przejście do strony
  skonfigurowanej przez Facebooka i postępowaniu zgodnie z przedstawionymi instrukcjami:
  https://www.facebook.com/settings?tab=ads

  g) SalesManago Narzędzie udostępniane przez Benhauer sp.z o.o., pozwala na: mierzenie ruchu i aktywności użytkowników w Serwisie, wysyłkę mailingów, segmentację użytkowników według ich aktywności w Serwisie.
  Więcej informacji na stronie partnera:
  https://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/

  h) Wtyczki społecznościowe.
  Wtyczki społecznościowe są zamieszczone na naszej stronie internetowej jako linki., łączące wizytę
  użytkownika na naszej Witrynie z daną platformą mediów społecznościowych Dostawcy Zewnętrznego. Wtyczka społecznościowa powiadomi Dostawcę Zewnętrznego, że dany użytkownik
  odwiedził naszą Stronę internetową, może także pozwolić mu na odczyt informacji z plików cookie,
  jakie wcześniej przesłał na komputer użytkownika. Odwiedzając nasz profil w mediach
  społecznościowych Użytkownik przechodzi do zewnętrznego serwisu, w którym obowiązują zasady dotyczące przetwarzania danych ustalone przez ten serwis.

  Facebook – z zasadami ochrony prywatności można zapoznać
  pod adresem http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

  YouTube – z zasadami ochrony prywatności można zapoznać
  pod adresem https://policies.google.com/privacy

  LinkedIn – z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych przez LinkedIn można zapoznać się tutaj:
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Instagram – z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych przez Instagram można zapoznać się tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875
 9. Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem
  www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku
  polskim).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości możesz kierować na adres: data@mastermediafood.com